KLAUZULA INFORMACYJNA OGÓLNA
Na podstawie art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – dalej: RODO, informujemy, że:
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:
Stowarzyszenie Nyski Klub Biznesu,
48-300 Nysa,
ul. Kościuszki 10,
numer telefonu: 692135826
Dane będą przetwarzane w celu realizacji przez Klub zadań regulaminowych. Podanie danych jest dobrowolne.
Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. f oraz art. 9 ust. 2 lit. d RODO.
Ma Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, żądania ich usunięcia, prawo do ograniczenia przetwarzania i prawo do przenoszenia danych.
Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli dane są przetwarzane niezgodnie z wymogami prawnymi.
W sprawach ochrony swoich danych osobowych mogą się Państwo kontaktować pod adresem email: mgruszka@onet.com.pl lub pisemnie na adres siedziby NKB.
Odbiorcami danych osobowych będą Członkowie Nyskiego Klubu Biznesu oraz podmioty współpracujące z NKB.
Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw znajdujących się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym oraz do organizacji międzynarodowych.
Administrator nie będzie stosował wobec Pani/Pana zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.
Dane osobowe będą przetwarzane do momentu przedawnienia ewentualnych roszczeń