Regulamin Stowarzyszenia Zwykłego Nyski Klub Biznesu

ROZDZIAŁ I

Postanowienia ogólne

§ 1
Stowarzyszenie o nazwie Nyski Klub Biznesu zwane dalej „Stowarzyszeniem” jest stowarzyszeniem apolitycznym, dobrowolnym, samorządnym i trwałym zrzeszeniem o celach niezarobkowych, nieposiadającym osobowości prawnej.
§ 2
Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Nysa w Województwie Opolskim.
§ 3
Podstawą działania są postanowienia niniejszego Regulaminu oraz przepisy ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (tj. Dz.U. z 2020 r. poz.2261).
§ 4
Stowarzyszenie swoim działaniem obejmuje obszar Rzeczpospolitej Polskiej, ze szczególnym uwzględnieniem Miasta i Gminy Nysa oraz powiatu nyskiego.
§ 5
Stowarzyszenie powołuje się na czas nieokreślony.
§ 6
Realizując cele regulaminowe Stowarzyszenie opiera się na społecznej pracy swoich członków.
§ 7
Stowarzyszenie może we własnym imieniu nabywać prawa, w tym własności i inne prawa rzeczowe, zaciągać zobowiązania, pozywać i być pozywanym.
§ 8
W celu zapewnienia środków na realizację celów regulaminowych Stowarzyszenie może pobierać składki członkowskie w wysokości uchwalonej przez Zarząd Stowarzyszenia.
§ 9
Stowarzyszenie ma prawo używania pieczęci, oznak i znaków z napisem identyfikacyjnym.

ROZDZIAŁ II

Cele i sposoby ich realizacji

§ 10
Stowarzyszenie Nyskiego Klubu Biznesu ma za zadanie integrować środowiska przedsiębiorców i dążyć do tworzenia odpowiednich warunków rozwoju przedsiębiorczości, ułatwienia wymiany kontaktów i budowania relacji biznesowych, wspierania inicjatyw społecznych, udzielania wsparcia wszystkim zainteresowanym poprzez:
– wspieranie i inicjowanie wszelkich działań służących realizacji celów,
– wspieranie członków Stowarzyszenia Nyskiego Klubu Biznesu,
– współpracę z organami władzy w realizacji przedsięwzięć o istotnym znaczeniu dla obszaru działania i członków Nyskiego Klubu Biznesu,
– współpracę z innymi instytucjami i organizacjami krajowymi i zagranicznymi,
– wspieranie i promocja lokalnych produktów i usług,
– inicjowanie i organizowanie spotkań, projektów społeczno – rozwojowych, konferencji, seminariów, targów, wystaw, eventów, bankietów, konsultacji oraz szkoleń,
– promocja potencjału społeczno – gospodarczego i turystycznego obszaru działania, jako dobrego miejsca lokowania przedsięwzięć inwestycyjnych, zamieszkania i spędzania wolnego czasu,
– wymianę doświadczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej,
– wydawanie i popularyzacja materiałów informacyjnych, szkoleniowych i promocyjnych,
– nawiązywanie kontaktów i współpraca z innymi, podobnymi organizacjami gospodarczymi i społecznymi działającymi na terenie naszego kraju,
– inicjowanie, propagowanie i wspieranie wszelkich form samoorganizacji społeczności Powiatu Nyskiego zgodnych z celami regulaminowymi Stowarzyszenia,
– podnoszenie kwalifikacji kadr sektora MŚP, rozwój zasobów ludzkich, tworzenie nowych miejsc pracy i przeciwdziałanie bezrobociu.
– popularyzacja idei samozatrudnienia i przedsiębiorczości,
– inicjowanie i realizacja działań w celu pozyskiwania środków na realizację celów statutowych
– prowadzenie systemu informacji służącej nawiązywaniu kontaktów biznesowych oraz szeroko pojętej promocji firm i umożliwiania członkom Stowarzyszenia Nyskiego Klubu Biznesu wzajemnego czerpania korzyści ze świadczonych usług ( strona www., fb, Instagram)
– działalność promocyjna na rzecz Stowarzyszenia Nyskiego Klubu Biznesu.
– działalność o charakterze charytatywnym.
– inicjowanie i wspieranie tworzenia „Banku pracownika godnego polecenia”

Rozdział III

Członkowie Stowarzyszenia Nyskiego Klubu Biznesu. Nabycie i utrata członkostwa. Prawa i obowiązki członków.

§ 11.
Członkowie Stowarzyszenia Nyskiego Klubu Biznesu dzielą się na:
1. Członków Zwyczajnych
2. Członków Honorowych
3. Członków Wspierających
§ 12.
Członkiem Zwyczajnym Stowarzyszenia Nyskiego Klubu Biznesu może zostać osoba fizyczna posiadająca obywatelstwo polskie lub cudzoziemiec mający stałe miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, która:
a) posiada pełną zdolność do czynności prawnych i nie jest pozbawiona praw publicznych,
b) prowadzi działalność gospodarczą lub jest udziałowcem (akcjonariuszem) spółek prawa handlowego albo zawodowo trudni się zarządzaniem przedsiębiorstwami,
c) złoży deklarację członkowską.
§ 13.
1. Członkiem Honorowym może zostać osoba fizyczna, która zasłużyła się dla Stowarzyszenia Nyskiego Klubu Biznesu.
2. Członkostwo Honorowe nadaje Zarząd Stowarzyszenia Nyskiego Klubu Biznesu.
3. Członkowie Honorowi zwolnieni są ze zobowiązań finansowych wobec Stowarzyszenia Nyskiego Klubu.
§ 14.
1. Członkiem Wspierającym Stowarzyszenia Nyskiego Klubu Biznesu może zostać osoba fizyczna posiadająca obywatelstwo polskie lub cudzoziemiec mający stałe miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, która:
a) posiada pełną zdolność do czynności prawnych i nie jest pozbawiona praw publicznych,
b) zainteresowana jest działalnością Stowarzyszenia Nyskiego Klubu Biznesu i deklaruje pomoc również finansową na realizację celów i zadań Stowarzyszenia,
c) złoży deklarację członkowską,
2. Wpisu na listę Członków Wspierających dokonuje Zarząd Stowarzyszenia Nyskiego Klubu Biznesu.
§ 15.
1. Członkostwo Stowarzyszenia Nyskiego Klubu Biznesu powstaje z chwilą wpisu na listę Członków Stowarzyszenia Nyskiego Klubu Biznesu i ustaje w momencie skreślenia z listy Członków Stowarzyszenia Nyskiego Klubu Biznesu.
2. Wpisów i skreśleń dokonuje Zarząd Stowarzyszenia Nyskiego Klubu Biznesu.
3. Decyzję o wpisie na listę Członków Stowarzyszenia Nyskiego Klubu Biznesu podejmuje Zarząd, po zapoznaniu się z treścią deklaracji członkowskiej wypełnionej przez kandydata, oraz wniesionych przezeń stosownych opłat członkowskich; wnioski o wpisanie nowych Członków na listę przyjmują Członkowie Zarządu Stowarzyszenia Nyskiego Klubu Biznesu i przekazują Prezesowi Zarządu.
4. Zarząd może odmówić wpisu kandydatowi, który w swojej dotychczasowej działalności naruszał zasady etyki biznesu, bądź co do którego Zarząd posiada uzasadnione zastrzeżenia. Od decyzji Zarządu przysługuje odwołanie ( w terminie 30 dni od otrzymania decyzji Zarządu) do Zarządu, który ponownie rozpatruje możliwość przyjęcia do Stowarzyszenia Nyskiego Klubu Biznesu zwołując wszystkich członków Stowarzyszenia, którzy podejmują ostateczną decyzję o wpisie na listę członków w drodze głosowania. Decyduje większość głosów.
§ 16.
1. Zarząd podejmuje decyzję o skreśleniu z listy Członków Stowarzyszenia Nyskiego Klubu Biznesu na wniosek zainteresowanego albo z własnej inicjatywy.
2. Skreślenie z listy Członków Stowarzyszenia Nyskiego Klubu Biznesu może nastąpić z inicjatywy Zarządu, jeżeli Członek Stowarzyszenia Nyskiego Klubu Biznesu w sposób rażący narusza zasady etyki biznesu, pozostaje w zwłoce z płatnością zobowiązań finansowych na rzecz Stowarzyszenia Nyskiego Klubu Biznesu przez okres co najmniej trzech miesięcy lub w inny sposób narusza Regulamin Stowarzyszenia Nyskiego Klubu Biznesu.
§ 17.
1. Członkowie Stowarzyszenia Nyskiego Klubu Biznesu mają prawo do:
a/ korzystania z pomocy i świadczeń Stowarzyszenia Nyskiego Klubu Biznesu,
b/ wstępu na wszelkie spotkania organizowane w ramach Stowarzyszenia Nyskiego Klubu Biznesu,
c/ uczestnictwa w pracach Stowarzyszenia Nyskiego Klubu Biznesu,
d/ powoływania się na członkostwo Stowarzyszenia Nyskiego Klubu Biznesu w swojej działalności gospodarczej, w korespondencji, na drukach, reklamach i wyrobach,
e/ otrzymywania rocznego sprawozdania z prac Stowarzyszenia Nyskiego Klubu Biznesu.
2. Żaden z Członków Stowarzyszenia Nyskiego Klubu Biznesu nie może być w jakikolwiek sposób dyskryminowany w działalności Stowarzyszenia Nyskiego Klubu Biznesu. Przez dyskryminację należy rozumieć traktowanie Członka w pracach Stowarzyszenia Nyskiego Klubu Biznesu w sposób mniej korzystny i odmienny aniżeli traktowanie innych Członków Stowarzyszenia Nyskiego Klubu Biznesu w podobnych okolicznościach. Za dyskryminację nie będą uważane działania mające podstawę w przepisach powszechnie obowiązujących aktów prawnych jak również w postanowieniach niniejszego Regulaminu.
§ 18.
Członkowie Stowarzyszenia Nyskiego Klubu Biznesu są zobowiązani:
1. Przestrzegać postanowień niniejszego Regulaminu oraz realizować uchwały Zarządu Stowarzyszenia Nyskiego Klubu Biznesu,
2. Terminowo regulować zobowiązania wobec Stowarzyszenia Nyskiego Klubu Biznesu wynikające z Regulaminu.
3. Dbać o pozytywny wizerunek Stowarzyszenia Nyskiego Klubu Biznesu.
§19.
Zakres praw i obowiązków Członków Honorowych i Wspierających określa Regulamin.

ROZDZIAŁ IV

Władze Stowarzyszenia Nyskiego Klubu Biznesu

§ 20.
1. Najwyższą władzę Stowarzyszenia Nyskiego Klubu Biznesu stanowi Zarząd.
§ 21.
1. Wspólna kadencja Zarządu Stowarzyszenia Nyskiego Klubu Biznesu trwa 4 lata.
2. Powołanie Członków władz Stowarzyszenia Nyskiego Klubu Biznesu na nową kadencję może nastąpić najwcześniej w trakcie ostatniego roku bieżącej kadencji.

ROZDZIAŁ V

Zarząd Stowarzyszenia Nyskiego Klubu Biznesu.

§ 22.
1. Zarząd składa się z jednego do dziesięciu Członków Zarządu powoływanych przez Członków Założycieli. Do Zarządu mogą być powoływane osoby fizyczne będące Członkami Stowarzyszenia Nyskiego Klubu Biznesu jak również inne osoby fizyczne posiadające odpowiednie kompetencje do zarządzania Stowarzyszeniem.
2. W skład Zarządu wchodzi Prezes oraz mogą wchodzić Wiceprezesi, Sekretarz, Skarbnik i Członkowie Zarządu. Funkcje pełnione przez poszczególnych Członków Zarządu wyłaniają Członkowie Założyciele poprzez przeprowadzenie głosowania, decyduje uzyskana większość głosów.
3. W przypadku gdy skład Zarządu w trakcie kadencji ulegnie zmniejszeniu uzupełnienie składu następuje poprzez przeprowadzenie wyborów na nieobsadzone stanowisko.
4. Stowarzyszenie reprezentuje, również w zakresie zaciągania zobowiązań majątkowych, dwóch członków Zarządu – w tym Prezes, działając łącznie.
5. Do kompetencji Zarządu należy:
a) uchwalenie zmian Regulaminu,
b) uchwalanie sposobu podziału ze składek członkowskich,
c) prowadzenie listy Członków Stowarzyszenia Nyskiego Klubu Biznesu,
d) wpisywanie nowych Członków na listę Członków Stowarzyszenia Nyskiego Klubu Biznesu oraz dokonywanie skreśleń Członków z tej listy,
e) reprezentowanie Stowarzyszenia Nyskiego Klubu Biznesu na zewnątrz i działanie w jego imieniu,
f) kierowanie bieżącą pracą Stowarzyszenia Nyskiego Klubu Biznesu ,
g) opracowywanie projektów rocznych planów działania Stowarzyszenia Nyskiego Klubu Biznesu,
h) opracowanie projektów rocznych planów finansowych Stowarzyszenia Nyskiego Klubu Biznesu (budżetów),
i) ustalanie propozycji wysokość składki członkowskiej oraz wymagań stawianych ubiegającym się o wpis na Członka Wspierającego i Członka Honorowego Stowarzyszenia Nyskiego Klubu Biznesu ,
j) podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia Nyskiego Klubu Biznesu.
6. Zarząd może powołać Biuro Zarządu Klubu. Zarząd określa zasady działania Biura Zarządu Klubu.
7. Zarząd podejmuje uchwały większością głosów, przy czym w razie równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu. Uchwały mogą być podejmowane na posiedzeniach oraz poza nimi w formie pisemnej, przy czym dopuszcza się oddawanie głosów za pomocą środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, w tym telefonicznie, i mailowo. Z głosowania sporządza się protokół zawierający treść podjętej uchwały. Protokół podpisują głosujący Członkowie Zarządu.

ROZDZIAŁ VII

Majątek Stowarzyszenia Nyskiego Klubu Biznesu

§ 23.
1. Majątek Stowarzyszenia Nyskiego Klubu Biznesu powstaje ze składek członkowskich, darowizn, spadków, zapisów.
2. Funduszami i majątkiem Stowarzyszenia Nyskiego Klubu Biznesu zarządza Zarząd, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz niniejszym Regulaminem.
3. Każdy członek zarządu odpowiada za zobowiązania stowarzyszenia zwykłego bez ograniczeń całym swoim majątkiem solidarnie z pozostałymi członkami oraz ze Stowarzyszeniem. Odpowiedzialność ta powstaje z chwilą, gdy egzekucja z majątku Stowarzyszenia zwykłego okaże się bezskuteczna.
4. Do reprezentowania Stowarzyszenia Nyskiego Klubu Biznesu upoważniony jest Prezes Zarządu jednoosobowo lub dwaj Członkowie Zarządu działający łącznie.
5. Składki członkowskie Stowarzyszenia Nyskiego Klubu Biznesu są w całości przeznaczane i wykorzystywane na działalność Regulaminową Stowarzyszenia Nyskiego Klubu Biznesu.

ROZDZIAŁ VII

Postanowienia końcowe.

§ 24.
Stowarzyszenie Nyski Klub Biznesu ma prawo nadawać własne tytuły, medale, nagrody, dyplomy oraz inne wyróżnienia osobom fizycznym i prawnym. Zasady nadawania tych wyróżnień regulowane są uchwałami Zarządu.
§ 25.
1. Stowarzyszenia Nyskiego Klubu Biznesu rozwiązuje się na podstawie uchwały Zarządu lub w innych przypadkach przewidywanych w przepisach prawa.
2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Zarząd określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia Nyskiego Klubu Biznesu.
3. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2020 r. poz. 2261).