JEŻYK

GABINET TERAPII INTEGRACJI SENSORYCZNEJ

GABINET TERAPII INTEGRACJI SENSORYCZNEJ „JEŻYK” Ewelina Iskra

GABINET TERAPII INTEGRACJI SENSORYCZNEJ „JEŻYK” Ewelina Iskra

Terapia odbywa się w miłej i przyjaznej dla dziecka atmosferze, na specjalistycznym sprzęcie do terapii. Jest ona bardzo atrakcyjna dla dziecka, gdyż ma formę „naukowej zabawy”, tzn. dziecko poprzez określone czynności bawi się i uczy jednocześnie. Przed każdą terapią wykonywana jest kompleksowa diagnoza dziecka, na bazie której dostosowana jest konkretna, indywidualna terapia.
W swojej ofercie mamy zajęcia: Terapia Integracji Sensorycznej (SI) Trening Umiejętności Społecznych (TUS) Terapia ręki z sensoplastyką Terapia pedagogiczna Socjoterapia Terapia logopedyczna Terapia psychologiczna Wspomaganie rozwoju małego dziecka m.in. metodami: Denisona, Kepfarta, W. Sherborne, Metodą Dobrego Startu oraz terapia behawioralna. Terapia SI jest przede wszystkim dla dzieci w wieku niemowlęcym, przedszkolnym i wczesnoszkolnym, które przejawiają trudności związane z zaburzoną integracją sensoryczną, m.in. • z zaburzeniami integracji sensorycznej (nadwrażliwością lub podwrażliwością dotykową, słuchową, wzrokową, przedsionkową, dyspraksją, niepewnością grawitacyjną) • z trudnościami w nauce (dysleksja, dysgrafia, dysortografia i dyskalkulia) • z zaburzeniami i opóźnieniami w rozwoju mowy • trudności z koncentracją uwagi • z nadpobudliwością psychoruchową, niezgrabnością motoryczną • z mózgowym porażeniem dziecięcym (MPD) • z niepełnosprawnością intelektualną • z autyzmem, • z Zespołem Downa, • z Zespołem Aspergera • z opóźnieniem w rozwoju psychoruchowym • z zespołami genetycznymi (m.in. zespołem Kruchego X). • z innymi sprzężonymi zaburzeniami.

  • Specjalne rabaty dla Klubowiczoow NKB