......................................................................................(imię i nazwisko)
......................................................................................(dane firmy/adres)
......................................................................................(telefon kontaktowy)
......................................................................................(adres e-mail)


 Deklaracja przyjęcia Członka Zwyczajnego/Wspierającego Stowarzyszenia Nyskiego Klubu Biznesu

Ja, niżej podpisana/y, ……………………………………..….......wnoszę o przyjęcie mnie w poczet członków Stowarzyszenia Nyskiego Klubu Biznesu. Po przyjęciu mnie w poczet członków zwyczajnych/wspierających Stowarzyszenia zobowiązuję się stosować do przepisów Regulaminu Stowarzyszenia, uchwał Zebrania Przedstawicieli Członków oraz uchwał i zarządzeń Zarządu Stowarzyszenia. Deklaruję wpłatę składki członkowskiej w wysokości określonej przez Zarząd Stowarzyszenia zgodnie ze stawką obowiązującą w danym roku.
 Informacja dla nowego członka Stowarzyszenia: Kwota rocznego członkostwa: - Opłata członkowska wynosi 20 zł brutto miesięcznie - 240 zł brutto rocznie ( dla członków wstępujących do 30.06.2022 r. włącznie, płatne za rok z góry. Dla członków wstępujących po 30.06.2022 r. opłatę wnosi się za 6 m-cy w wysokości 120 zł brutto). 

 Oświadczam, że jestem obywatelem polskim, posiadam pełną zdolność do czynności prawnych i przysługuje mi pełnia praw obywatelskich : .................................................................(podpis)

Członkowie NKB

Członkowie NKB

Członkiem  Nyskiego Klubu Biznsu może zostać każda osoba zainteresowana działalnością Stwoarzyszenia i deklarująca chęć przystąpienia oraz opłacenia skłdki członkowskiej
(wysokość składki za rok 2022 wynosi 120 zł brutto )

Członkowie Stowarzyszenia Nyskiego Klubu Biznesu dzielą się na: 
1. Członków Zwyczajnych 
Członkiem Zwyczajnym Stowarzyszenia Nyskiego Klubu Biznesu może zostać osoba fizyczna posiadająca obywatelstwo polskie lub cudzoziemiec mający stałe miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, która:
a) posiada pełną zdolność do czynności prawnych i nie jest pozbawiona praw publicznych, 
b) prowadzi działalność gospodarczą lub jest udziałowcem (akcjonariuszem) spółek prawa handlowego albo zawodowo trudni się zarządzaniem przedsiębiorstwami, 
c) złoży deklarację członkowską,
2. Członków Honorowych
Członkiem Honorowym może zostać osoba fizyczna, która zasłużyła się dla Stowarzyszenia Nyskiego Klubu Biznesu. Członkostwo Honorowe nadaje Zarząd Stowarzyszenia Nyskiego Klubu Biznesu. 
Członkowie Honorowi zwolnieni są ze zobowiązań finansowych wobec Stowarzyszenia Nyskiego Klubu. 
3. Członków Wspierających
Członkiem Wspierającym Stowarzyszenia Nyskiego Klubu Biznesu może zostać osoba fizyczna posiadająca obywatelstwo polskie lub cudzoziemiec mający stałe miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, która: 
a) posiada pełną zdolność do czynności prawnych i nie jest pozbawiona praw publicznych, 
b) zainteresowana jest działalnością Stowarzyszenia Nyskiego Klubu Biznesu i deklaruje pomoc również finansową na realizację celów i zadań Stowarzyszenia, 
c) złoży deklarację członkowską.


Członkowie Stowarzyszenia Nyskiego Klubu Biznesu mają prawo do: 
 a/ korzystania z pomocy i świadczeń Stowarzyszenia Nyskiego Klubu Biznesu, 
 b/ wstępu na wszelkie spotkania organizowane w ramach Stowarzyszenia Nyskiego Klubu Biznesu, 
 c/ uczestnictwa w pracach Stowarzyszenia Nyskiego Klubu Biznesu, 
 d/ powoływania się na członkostwo Stowarzyszenia Nyskiego Klubu Biznesu w swojej działalności gospodarczej, w korespondencji, na drukach, reklamach i wyrobach, 
 e/ otrzymywania rocznego sprawozdania z prac Stowarzyszenia Nyskiego Klubu Biznesu. 

Członkowie Stowarzyszenia Nyskiego Klubu Biznesu są zobowiązani: 
 1/ przestrzegać postanowień niniejszego Regulaminu oraz realizować uchwały Zarządu Stowarzyszenia Nyskiego Klubu Biznesu, 
 2/ terminowo regulować zobowiązania wobec Stowarzyszenia Nyskiego Klubu Biznesu wynikające z Regulaminu. 
3/ dbać o pozytywny wizerunek Stowarzyszenia Nyskiego Klubu Biznesu.

Szczegółowy zakres praw i obowiązków Członków określa Regulamin. 


KLAUZULA INFORMACYJNA DLA CZŁONKA NYSKIEGO KLUBU BIZNESU 


Na podstawie art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - dalej: RODO, informujemy, że: 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Stowarzyszenie Nyski Klub Biznesu, 48-300 Nysa, ul. Kościuszki 10, numer telefonu 692135826 

Dane będą przetwarzane w celu realizacji przez Klub zadań regulaminowych. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie będzie uniemożliwiało członkostwo w Nyskim Klubie Biznesu. 

Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. f oraz art. 9 ust. 2 lit. d RODO. 

Ma Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, żądania ich usunięcia, prawo do ograniczenia przetwarzania i prawo do przenoszenia danych. 

Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli dane są przetwarzane niezgodnie z wymogami prawnymi. 

W sprawach ochrony swoich danych osobowych mogą się Państwo kontaktować pod adresem email: mgruszka@onet.com.pl lub pisemnie na adres siedziby NKB. 

Odbiorcami danych osobowych będą Członkowie Nyskiego Klubu Biznesu oraz podmioty współpracujące z NKB. 

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw znajdujących się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym oraz do organizacji międzynarodowych. 

Administrator nie będzie stosował wobec Pani/Pana zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania. 

Dane osobowe będą przetwarzane do momentu przedawnienia ewentualnych roszczeń 
Copyright ©2021 Nyski Klub Biznesu, Wszelkie Prawa Zastrzeżone.
Ta strona może korzystać z Cookies.
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.

OK, rozumiem lub Więcej Informacji
Informacja o Cookies
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.
OK, rozumiem